اصفهان،اتوبان شهید دستجردی،مجموعه‌ی سیتی سنتر،طبقه‌ی سوم و چهارم 0315393 info@cuoi.ir

ضوابط آموزشی

بخشی از ضوابط آموزشی مرکز جامع علمی-کاربردی

به منظور آشنایی با ضوابط و مقررات آموزشی این مرکز و ارتقا آموزش­ های مهارتی، مطالعه ی موارد زیر از قوانین و مقررات آموزشی مرکز جامع علمی-کاربردی به دانشجویان گرامی توصیه می شود.

سال تحصيلی

هر سال تحصيلی مركب از دو نيمسال تحصيلی و در صورت لزوم يك دوره تابستانی است.

هر نيمسال تحصيلی شامل 16 هفته و هر دوره تابستانی شامل 6 هفته آموزش است.

تعداد واحدها در هر نيمسال تحصيلی

هر دانشجو می‌تواند در هر نيمسال تحصيلی حداقل 12 و حداكثر 20 واحد درسی را انتخاب نمايد. (در آخرين نيمسال تحصيلی، دانشجو از رعايت شرط انتخاب حداقل 12 واحد معاف است. )

اگر میانگین نمرات دانشجویی در یک نیمسال حداقل 17 باشد، در این صورت دانشجو با تایید گروه آموزشی در نیمسال تحصیلی بعد می‌تواند حداکثر تا 24 واحد درسی اخذ نماید.

در صورت اخذ درس کارورزی در طی نیمسال عادی رعایت سقف 14 واحد الزامی است. (12 واحد درسی +2 واحد کارورزی)

برای دانشجویان با معدل بالای 17 و همچنین دانشجویان نیمسال آخر، سقف مذکور در صورت اخذ درس کارورزی به 18 واحد افزایش می‌یابد. (16 واحد درسی +2 واحد کارورزی)

کاربینی یک درس یک واحدی عملی است که طی 32 ساعت به منظور مشاهده و آشنایی با حوزه شغلی مرتبط با رشته مورد نظر صرفاً در اولین نیمسال تحصیلی و یا اولین پودمان به دانشجو ارائه می­ شود.

تعداد واحدهاي انتخابي در دوره تابستان حداكثر 6 واحد درسي است.

حذف و اضافه

دانشجو میتواند در هر نيمسال تحصيلی، فقط در مهلتي كمتر از دو هفته پس از شروع نيمسال تحصيلی، حداكثر دو درس ديگر انتخاب يا دو درس انتخابی خود را حذف نمايد، مشروط بر آنكه تعداد واحدهای انتخابی وي از حد مقرر (با توجه به بند قبل) تجاوز ننمايد.

حضور در جلسات درس و امتحانات

حضور دانشجو در تمام جلسات درس دوره‌های حضوری الزامی است.

اگر دانشجو در درسی بیش از 16/3 جلسات و یا در جلسه امتحان پایان نیم‌سال آن درس غیبت داشته باشد، چنانچه غیبت دانشجو به تشخیص شورای تخصصی آموزشی دانشگاه غیر موجه تشخیص داده شود، نمره آن درس صفر و در صورت تشخیص موجه، آن درس حذف می‌شود در این صورت رعایت حدنصاب 12 واحد در طول نیم‌سال برای دانشجو الزامی نیست ولی نیم‌سال مذکور به عنوان یک نیم‌سال کامل جزو سنوات تحصیلی وی محسوب می‌شود.

مشروطی

چنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیم‌سال تحصیلی کمتر از 12 باشد، دانشجو در آن نیم‌سال مشروط تلقی می‌شود و در نیم‌سال بعدی حداکثر می‌تواند تا 14 واحد درسی انتخاب کند.

تذکر مهم: چنانچه دانشجو در دو نیمسال تحصیلی متوالی یا متناوب مشروط شود از ادامه تحصیل محروم می‌شود.

مرخصی تحصيلی

دانشجو می‌تواند در هريك از دوره‌های كاردانی و كارشناسی ناپيوسته حداكثر براي یک نيم‌سال از مرخصی تحصيلی استفاده نمايد.  

مدت مرخصی تحصيلی، جزو حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو در هر دوره محسوب می‌شود.

انصراف از تحصيل

ثبت‌نام نکردن دانشجو در هر نیم‌سال تحصیلی، انصراف از تحصيل محسوب ميشود.

در صورتيكه تاريخ انصراف از تحصيل دانشجويان بعد از مهلت حذف و اضافه باشد، شهريه پرداختي (شهريه ثابت و شهريه متغير) قابل بازگشت نميباشد ولي چنانچه تاريخ انصراف قبل از مهلت مذكور باشد، فقط شهريه متغير قابل بازپرداخت ميباشد.(شهريه ثابت و حق نظارت غيرقابل برگشت است.)

معادل ­سازی دروس

دروس عمومی، اصلی، پايه و تخصصی دانشجويان انصرافی، اخراجی و فارغالتحصيل سابق دانشگاههاي دولتی، آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌ای و علمی- كاربردی (ترمي و پودمانی) در صورت پذيرش در دانشگاه، به نحوي معادلسازی میگردد كه دانشجويان در دوره جديد حداقل 25 واحد درسی ثبتنام نموده و بگذرانند.

تنها دروس عمومی و پايه دانشجويان انصرافی، اخراجي و فارغالتحصيل سابق دانشگاههای آزاد، پيام نور و غيرانتفاعی در صورت پذيرش در دانشگاه، معادلسازی ميگردد.

نمره دروس معادلسازی میبايست حداقل 12 باشد.

معادل­سازی دروس صرفا در شیوه‌های آموزشی هم عرض به شرح زير صورت می‌گیرد:

الف) واحدهای گذرانده دانشجوی حضوری به دوره‌های حضوری، نیمه‌حضوری یا غیرحضوری.

ب) نیمه حضوری به نیمه‌حضوری یا غیرحضوری

ج) غیرحضوری به غیرحضوری

فقط دروس عمومی و پايه دانشجويان انصرافی، محروم از تحصيل و دانش ­آموخته دانشگاه‌های آزاد، پيام نور و غيرانتفاعی در صورت پذيرش در دانشگاه، قابل معادل‌سازی می‌باشد.

دروس گذرانده شده سطح يك و سطح دو حوزه علمیه و حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان و فراگیر دانشگاه پیام نور قابل معادل سازی نمی‌باشد.

شورای‌آموزشی مركز مي‌بايست در اولين نيم‌سال تحصيلی دانشجويان جديدالورود، حداكثر تا دو هفته پس از اتمام مهلت ثبت‌نام و تا زمان حذف و اضافه پس از بررسی محتوای دروس، تعداد واحد (يكسان و يا تعداد واحد بيشتر به كمتر) و نمرات اكتسابی و مقاطع تحصيلی (هم سطح، از مقطع تحصيلی بالا به پايين، از مقطع كاردانی به كارشناسی پيوسته و از مقطع كارشناسی پيوسته به كاردانی و كارشناسی ناپيوسته) درصورت مطابقت، نسبت به معادل‌سازی دروس اقدام نمايد.

آن دسته از دانشجویانی که دارای مدرک بین مقطعی کاردانی بوده و در مقطع کارشناسی ناپیوسته پذیرفته می­شوند، چنانچه واحدهای درسی بیشتر از مقطع کاردانی گذرانده باشند، در صورت مطابقت سرفصل، تعداد واحد و نمره 12 با نظر گروه آموزشی و شورای آموزشی مرکز قابل معادل­سازی است.

سرفصل مصوب برنامه‌ریزی آموزشی و درسی

رعایت سرفصل دروس هم‌نیاز، پیش‌نیاز و دروس پیش‌دانشگاهی (جبرانی) طبق سرفصل مصوب شورای آموزشی و درسی ضروری می‌باشد.  

کارورزی 1 پیش‌نیاز کارورزی 2 می‌باشد.

حداكثر مدت مجاز تحصيل

 حداكثر مدت مجاز تحصيل در دوره‌هاي كارداني و کارشناسی ناپیوسته 2 سال است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید!